สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

logo

ที่อยู่ : 1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์0 2589 0500, 0 2580 2085

โทรสาร : 0 2589 0516

เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
Facebook : www.facebook.com/nakornnont
อีเมล : nontmu@nakornnont.mail.go.th

หมายเลขติดต่อหน่วยงาน

ผู้บริหาร เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 นายกเทศมนตรี  0 2580 3210 1328
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 0 2580 3210  1328
 รองนายกฯ ธนพงศ์ ธนเดชากุล 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน  0 2580 3210  1328
รองนายกฯ นายวรวุฒิ ศรีนนท์  0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ วุฒิชัย มะสี 0 2580 3210 1328
 ปลัดเทศบาล  0 2589 0515 1333
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 0 2589 0515 1333
 รองปลัดฯ ปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน  0 2580 3279 1305
 หน้าห้องรองปลัดฯ ปิยะรัตน์  1301
 รองปลัดฯ วิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช  0 2580 3289  1306
 หน้าห้องรองปลัดฯ วิศิษฐ์  1301
 รองปลัดฯ จุรี บุญมั่น 0 2580 3287 1307
 หน้าห้องรองปลัดฯ จุรี 1302
สํานักปลัดเทศบาล เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 หัวหน้าสํานักปลัด 1321
 หน้าห้องหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  1321
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1323
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  1324
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1325
 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 1325
 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ)
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ 1304
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ศูนย์ดำรงค์ธรรม  1101

สํานักการคลัง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 1230
 หน้าห้องผู้อํานวยการสํานักการคลัง 1227
 ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง  1242
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0 2580 3260 1228, 1229
 ฝ่ายสถิติการคลัง 1226
 ส่วนพัสดุ 1234
 ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2580 0863  1231, 1233
 ฝ่ายระเบียบการคลัง 1232
 ส่วนพัฒนารายได้ 0 2580 3293
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 1122
 หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 1117
 หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1119
 ฝ่ายพัฒนารายได้ 1120
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย) 1121, 1118
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต.สวนใหญ่, ต.บางกระสอ) 1116
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต. บางเขน, ต. ตลาดขวัญ) 1115

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 0 2591 5180 1219
 ผู้อำนวยการส่วนบริการการธารณสุข   1204
 ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข 1207
 ส่วนบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม  0 2950 3565 1202
 ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม    1206
 หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  1212
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    1223, 1225
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 1213
 ฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข 1218
 กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย 1202
 กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล  0 2589 0503 1203
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    1214
 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค   1209
 กลุ่มงานสุขาภิบาล    1207
 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    1210

สํานักการศึกษา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 งานธุรการ, การเงิน, แผนงานและโครงการ  0 2591 7863 – 4 ต่อ 169
 งานกิจกรรม, งานการเจ้าหน้าที่  0 2591 7863 – 4 ต่อ 170
หน่วยศึกษานิเทศก์  0 2591 7863 – 4 ต่อ 208

สํานักการช่าง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล  0 2589 9824
 ส่วนอาคารและผังเมือง 0 2589 0495
 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0 2589 0499
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองวิชาการและแผนงาน

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการกองทะเบียนฯ 1106
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1101
ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 1102
ฝ่ายทะเบียนราษฎร  0 2589 0497, 0 2580 7205 1108, 1109, 1111, 1113
เคาน์เตอร์ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 0 2580 0869 1104, 1105
กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
 งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 310, 312
 งานสำรวจ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 160

ห้องประชุม และ อื่นๆ

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 2589 0500, 0 2580 2085 0
 ห้องประชุม 1 ชั้น 2  1239
 ห้องประชุม2 ชั้น 2 1241
 ห้องประธานสภา  1401, 1402
 ห้องพักผ่อนข้างห้องประชุมสภา  1403
 ห้องรับรองแขกเมือง  1404
 ห้อง CCTV 1405
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ และห้อง Server (อาคาร 2)  1304
 หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 1501, 1502
 ห้องควบคุมลิฟท์ 1507

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

เลขหมายตรง

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 0 2589 0506, 0 2589 0489
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 2589 7714 – 6
 สำนักงานแขวงท่าทราย  0 2591 7863 – 7
      – งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 222, 333
         – FAX 0 2591 7867
      – ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แขวงท่าทราย)
         – งานธุรการ, FAX 0 2952 8703
         – งานบัตรประจำตัวประชาชน 0 2591 7863 – 6 ต่อ 111
         – งานทะเบียนราษฎร 0 2591 7863 – 6 ต่อ 105
      – ฝ่ายการคลัง (แขวงท่าทราย)

0 2580 6494, 0 2952 8704 ,

0 2591 7863 – 6 ต่อ 115, 121

         – FAX 0 2580 5988
      – งานสวัสดิการสังคม (แขวงท่าทราย) 0 2591 7863 – 6 ต่อ 158
 สถานธนานุบาล 1 (ท่าน้ำนนทบุรี) 0 2525 1504
 สถานธนานุบาล 2 (ท่าทราย)  0 2591 0226
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง  0 2525 2681
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต  0 2525 1505
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์  0 2525 0876
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 0 2525 0485
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  0 2589 8525
 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 2573 9723
 ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 0 2525 0622
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์   –
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ 0 2526 2935
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 0 2526 2935 ต่อ 4, 08 5047 4435
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย  0 2952 8705 – 6, 0 2591 7863 – 6 ต่อ 127, 130, 131
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 0 2591 7864 – 6 ต่อ 132, 133
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ 0 2527 7320
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 0 2527 7320, 08 0590 3485
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง 0 2588 4827
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ 0 2589 6824
 สัตวแพทย์ (แขวงท่าทราย) 0 2580 0866

Element

Become a Member


Continue