สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ที่อยู่ : 1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์0 2589 0500, 0 2580 2085, 0 2580 2272

โทรสาร : 0 2589 0516

เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
Facebook : www.facebook.com/nakornnont
อีเมล : nontmu@nakornnont.mail.go.th

หมายเลขติดต่อหน่วยงาน

ผู้บริหาร เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 นายกเทศมนตรี  0 2580 3210 1328
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 0 2580 3210  1328
 รองนายกฯ ธนพงศ์ ธนเดชากุล 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน  0 2580 3210  1328
รองนายกฯ นายวรวุฒิ ศรีนนท์  0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ วุฒิชัย มะสี 0 2580 3210 1328
 ปลัดเทศบาล  0 2589 0515 1333
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 0 2589 0515 1333
 รองปลัดฯ ศราวุธ  ธรรมแสง  0 2580 3279 1305
 หน้าห้องรองปลัดฯ ศราวุธ  1301
 รองปลัดฯ วิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช  0 2580 3289  1306
 หน้าห้องรองปลัดฯ วิศิษฐ์  1301
 รองปลัดฯ (ว่าง) 0 2580 3287 1307
 หน้าห้องรองปลัดฯ (ว่าง) 1302
สํานักปลัดเทศบาล เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 หัวหน้าสํานักปลัด   1321
 หน้าห้องหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    1321
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1323
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    1324
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร   1325
 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง   1325
 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ)    2118
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ)   2119
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่   1304
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน    2212
 ศูนย์ดำรงค์ธรรม    2116
 โทรสาร  0 2589 0516  
     

สํานักการคลัง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อํานวยการสํานักการคลัง   1230
 หน้าห้องผู้อํานวยการสํานักการคลัง   1227
 ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง    1242
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0 2580 3260 1228, 1229
 ฝ่ายสถิติการคลัง   1226
 ส่วนพัสดุ   1234
 ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2580 0863  1231, 1233
 ฝ่ายระเบียบการคลัง   1232
 ส่วนพัฒนารายได้ 0 2580 3293  
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้   1122
 หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้   1117
 หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   1119
 ฝ่ายพัฒนารายได้   1120
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย)   1121, 1118
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต.สวนใหญ่, ต.บางกระสอ)   1116
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต. บางเขน, ต. ตลาดขวัญ)   1115
 สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครนนทบุรี   1243

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 0 2591 5180 1219
 ผู้อำนวยการส่วนบริการการธารณสุข   1204
 ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข   1207
 ส่วนบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม  0 2950 3565 1202
 ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม    1206
 หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม    1212
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    1223, 1225
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค   1213
 ฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข   1218
 กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย   1202
 กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล  0 2589 0503 1203
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    1214
 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค   1209
 กลุ่มงานสุขาภิบาล    1207
 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    1210

สํานักการศึกษา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา    2222
 รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ว่าง)    2223
 รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ว่าง)    2215
 หน่วยศึกษานิเทศก์ / ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน   2216
 ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   2217
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   2218
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน   2219
 ฝ่ายแผนงานและโครงการ   2220
 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ   2221

สํานักการช่าง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล  0 2589 9824 2309 
 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0495 2314 
 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0 2589 0499  2304
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    2308
 ฝ่ายการระบายน้ำ   2313

กองวิชาการและแผนงาน

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นายอุปถัมภ์  เกษตรเวทิน)
  2202
หัวหน้าแขวงท่าทราย
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นายคำรณ  เทียมเวหา)
  2204
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์    2203
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2205
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   2206
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   2207
 ฝ่ายนิติการ   1404
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   2116
 ห้อง Server อาคาร 1 ชั้น 2   2213
 โทรสาร 0 2589 6765  

กองสวัสดิการสังคม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0 2580 2237 2129
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2130
 ฝ่ายพัฒนาชุมชน   2131
 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม   2132
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   2133
 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 0 2591 5021 2134

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2124
 ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ   2125
 ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว   2126
 โทรสาร   2126
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการกองทะเบียนฯ   1106
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1101
ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน   1102
ฝ่ายทะเบียนราษฎร  0 2589 0497, 0 2580 7205 1108, 1109, 1111, 1113
เคาน์เตอร์ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 0 2580 0869 1104, 1105
กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
 งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 310, 312  
 งานสำรวจ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 160  

ห้องประชุม และ อื่นๆ

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 2589 0500, 0 2580 2085 0
 ห้องประชุม 1 ชั้น 2    1239
 ห้องประชุม2 ชั้น 2   1241
 ห้องประธานสภา    1401, 1402
 ห้องพักผ่อนข้างห้องประชุมสภา    1403
 ห้องรับรองแขกเมือง    1404
 ห้อง CCTV   1405
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ และห้อง Server (อาคาร 2)    1304
 หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5   1501, 1502
 ห้องควบคุมลิฟท์   1507

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

เลขหมายตรง

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 0 2589 0506, 0 2589 0489
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 2589 7714 – 6
 สำนักงานแขวงท่าทราย  0 2591 7863 – 7
      – งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 222, 333
         – FAX 0 2591 7867
      – ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แขวงท่าทราย)  
         – งานธุรการ, FAX 0 2952 8703
         – งานบัตรประจำตัวประชาชน 0 2591 7863 – 6 ต่อ 111
         – งานทะเบียนราษฎร 0 2591 7863 – 6 ต่อ 105
      – ฝ่ายการคลัง (แขวงท่าทราย)

0 2580 6494, 0 2952 8704 ,

0 2591 7863 – 6 ต่อ 115, 121

         – FAX 0 2580 5988
      – งานสวัสดิการสังคม (แขวงท่าทราย) 0 2591 7863 – 6 ต่อ 158
 สถานธนานุบาล 1 (ตำบลสวนใหญ่ ท่าน้ำนนทบุรี) 0 2525 1504
 สถานธนานุบาล 2 (ท่าทราย)  0 2591 0226
 สถานธนานุบาล 3 (สนามบินน้ำ) 0 2589 8037 – 8
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง  0 2525 2681
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต  0 2525 1505
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์  0 2525 0876
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 0 2525 0485
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  0 2589 8525
 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 2573 9723
 ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 0 2525 0622
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์
(สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1)
  0 2589 0500, 02580 2044, 02580 2085
ต่อ 2101 – 2105
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ 0 2526 2935
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 0 2526 2935 ต่อ 4, 08 5047 4435
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย  0 2952 8705 – 6, 0 2591 7863 – 6 ต่อ 127, 130, 131
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 0 2591 7864 – 6 ต่อ 132, 133
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ 0 2527 7320
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 0 2527 7320, 08 0590 3485
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง 0 2588 4827
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ 0 2589 6824
 สัตวแพทย์ (แขวงท่าทราย) 0 2580 0866

Element

Become a Member


Continue