สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (GIS)

ระบบแจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)

Track notifications Complaint GIS
conclude complaint GIS
Distribution system GIS
Field data GIS

ระบบติดตามกิจกรรมโครงการ

report
Follow Personal
Follow Student
Follow finance
Follow Public Work
Follow public health
Follow Planing
Follow Welfare
Follow Registration
Follow Travel and Sports
Follow Tax map
Follow Tha Sai

ระบบงานสาธารณสุข 

HealthCenter GIS
Community volunteers GIS

ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Fire alarm GIS
Fire report analysis GIS
2 Dimensional Fire GIS
3 Dimensional Fire

ระบบงานสวัสดิการสังคม

complaint social welfare GIS
Follow welfare information GIS
Summary of welfare data GIS
Edit data social welfare GIS
Import welfare information GIS
Social problems GIS

ระบบบูรณาการข้อมูล

data center GIS

Element

Become a Member


Continue