สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ (Mision)

  • สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ร่วมจัดทำและควบคุมผังเมืองให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริม อาชีพ และ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  • ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการ  ต่างๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  • พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
  3. เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารจากนายกเทศมนตรี

ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ในรอบปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของพวกเราที่จะพัฒนาเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อ “นครนนท์” ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนั้นไม่ได้สูญเปล่า โครงการต่าง ๆ ที่เราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างที่ตั้งใจ มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ซึ่งผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้

นับจากนี้ไปทุก ๆ วัน เรายังคงสานต่อมุ่งมั่นนั้น เพื่อพัฒนานครนนท์ให้เป็นเมืองแห่งการใช้ชีวิต เราจะทำงานแบบบูรณาการ และพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ชาวนนท์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองของเรา ซึ่งนั่นจะทำให้นครนนท์เป็นเมืองที่น่าใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และอนาคต

Element

Become a Member


Continue