สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย  5   ตำบล คือ  ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ  ตำบลบางเขน  ตำบลบางกระสอ  และตำบลท่าทราย

แยกเป็นพื้นที่ ประชากร และจำนวนบ้าน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตำบล พื้นที่(ตารางกิโลเมตร) จำนวนบ้าน จำนวนประชากร (คน)
(หลัง) ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี 38.90 151,985 120,430 134,737 255,167
สวนใหญ่ 2. 50 13,847 20,583 15,700 36,283
ตลาดขวัญ 8.20 31,030 21,951 26,719 48,670
บางเขน 9.00 28,511 19,251 23,108 42,359
บางกระสอ 11.20 46,447 25,564 30,561 56,125
ท่าทราย 8.00 32,150 33,081 38,649 71,730

ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ 1 ตุลาคม 2561)

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 24 คน

การบริหารงานของเทศบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง ปัจจุบัน นางสาวปิยะรัตน์  ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น

ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล 3 คน คือ

 1. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน

 2. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช

 3. นางจุรี บุญมั่น

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 1. สำนักปลัดเทศบาล

 2. สำนักการช่าง

 3. สำนักการคลัง

 4. สำนักการศึกษา

  1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล 6 แห่ง ได้แก่

   1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง)

   2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดทินกรนิมิต)

   3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์)

   4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)

   5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์)

   6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ)

  2. ศูนย์เยาวชน ได้แก่ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ได้แก่

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 2681

   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2529 2943

   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2 525 0876

   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 0 2526 0430

   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2589 4460

   6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2965 1237

   7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2950 9147

   8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2950 9147

   9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 1509

   10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 0 2589 1333

   11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2591 3092

   12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

 5. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ (สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1)

  2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่

  3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย

  4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 พระครูนนทวรานุวัตร

  5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง

  6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

 6. กองวิชาการและแผนงาน

 7. กองสวัสดิการสังคม

 8. กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

 9. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

 11. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 12. แขวงท่าทราย

 13. แขวงสวนใหญ่

นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง คือ

 • สถานธนานุบาล 1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่

 • สถานธนานุบาล 2 ตำบลท่าทราย

 • สถานธนานุบาล 3 สนามบินน้ำ

เทศบาลนครนนทบุรี มีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 93 ชุมชน

1        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ

2        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 1

3        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 2

4        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมหลังวัดทินกรนิมิต

5        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยโยกย้าย

6        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดบางขวาง

7        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนแสงเทียน

8        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดนครอินทร์

9        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยบ่อนไก่ – สามหลวง

10      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนกลาโหม – คลองบุนนาค

11      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยพร้อมใจ

12      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดพลับพลา – วัดเขมาฯ

13      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชน หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1

14      ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขน

15      ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ 2 ตำบลบางเขน

16      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยจาริพิบูลย์

17      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดฝาง

18      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยสันติ

19      ตำบลบางเขน ชุมชนโพธิ์ทองล่าง

20      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดทางหลวง

21      ตำบลบางเขน ชุมชนศิริโชติ – สวัสดิ์กิจ

22      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยศิริชัยพัฒนา

23      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดกำแพง

24      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยทับทิม

25      ตำบลบางเขน ชุมชนหมู่บ้านริมสวน

26      ตำบลบางเขน ชุมชนใต้ทางด่วน-บางเขน

27      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 1 ซอย 2 – 20

28      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 3 ซอย 22 – 64

29      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 2 ตำบลตลาดขวัญ

30      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 1

31      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 2

32      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 2 ซอย 1 – 25

33      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 4 ซอย 27 – 49

34      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนหมู่บ้านเรวดี

35      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนมิ่งขวัญ

36      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนขุนเลิศดำริห์การ

37      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนธนสมบูรณ์

38      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชน ช.รุ่งเรือง 4

39      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยคล้อยอุทิศ

40      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนวัดลานนาบุญ

41      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนพรหมนิมิตร

42      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยแสนสุข

43      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนภู่โสภา-เถลิงขวัญ

44      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

45      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยพิชยนันท์

46      ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยสหกรณ์

47      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแคนอก

48      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่3 ตำบลบางกระสอ

49      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดน้อยนอก

50      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

51      ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยไพลิน – พัฒนา – สามไชย

52      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านตะวันนา

53      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลัง ร.พ.พระนั่งเกล้าฯ

54      ตำบลบางกระสอ ชุมชนแผ่นดินทอง

55      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดสมรโกฎิ

56      ตำบลบางกระสอ ชุมชนคลองบางซื่อ

57      ตำบลบางกระสอ ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าส์

58      ตำบลบางกระสอ ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8 -14 ร่วมใจ

59      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านเกร็ดแก้ว 5

60      ตำบลบางกระสอ ชุมชนไทยานนท์ ซอย16/1-2

61      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลักทอง

62      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดบัวขวัญ

63      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลังองค์การโทรศัพท์

64      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3

65      ตำบลบางกระสอ ชุมชน ร.พ.ทรวงอก – สี่ไชยทอง

66      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวารุณประภา

67      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 3

68      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ

69      ตำบลท่าทราย ชุมชนสรรพาวุธ

70      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง

71      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 ใต้

72      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 เหนือ

73      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 ใต้

74      ตำบลท่าทราย ชุมชนภัทรนิเวศน์

75      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 1

76      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 2

77      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 2

78      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 1

79      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 2

80      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยเปรมฤทัย – ติวานนท์

81      ตำบลท่าทราย ชุมชนทรายทอง

82      ตำบลท่าทราย ชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าทราย

83      ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน

84      ตำบลท่าทราย ชุมชนวัดตำหนักใต้

85      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 1

86      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 2

87      ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านดอน

88      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยกาหลง

89      ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – พงษ์สวัสดิ์

90      ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์เหนือ

91      ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์ใต้

92      ตำบลท่าทราย ชุมชนติวานนท์พัฒนา

93      ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – รณสิทธิ์พิชัย

Element

Become a Member


Continue