สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย  5   ตำบล คือ  ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ  ตำบลบางเขน  ตำบลบางกระสอ  และตำบลท่าทราย

แยกเป็นพื้นที่ ประชากร และจำนวนบ้าน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตำบล พื้นที่(ตารางกิโลเมตร) จำนวนบ้าน จำนวนประชากร (คน)
(หลัง) ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี 38.90 148,380 120,748 134,896 255,644
สวนใหญ่ 2. 50 13,560 20,593 15,797 36,390
ตลาดขวัญ 8.20 30,979 22,190 26,883 49,073
บางเขน 9.00 28,360 19,273 23,036 42,309
บางกระสอ 11.20 43,373 25,467 30,390 55,857
ท่าทราย 8.00 32,108 33,225 38,790 72,015

ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ  5  มกราคม  2560)

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 24 คน

การบริหารงานของเทศบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง ปัจจุบัน นางสาวปิยะรัตน์  ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น

ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล 3 คน คือ

 1. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน

 2. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช

 3. นางจุรี บุญมั่น

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 1. สำนักปลัดเทศบาล

 2. สำนักการช่าง

 3. สำนักการคลัง

 4. สำนักการศึกษา

  1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล 6 แห่ง ได้แก่

   1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 ( วัดท้ายเมือง )

   2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ( วัดทินกรนิมิต )

   3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ( วัดนครอินทร์ )

   4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 ( วัดบางแพรกเหนือ)

   5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ( ทานสัมฤทธิ์ )

   6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ)

  2. ศูนย์เยาวชน ได้แก่ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ได้แก่

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง เบอร์โทรศัพท์ 02-525-2681

   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2943

   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 02-525-0876

   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 02-526-0430

   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-589-4460

   6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 02-965-1237

   7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-950-9147

   8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง เบอร์โทรศัพท์ 02-950-9147

   9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 02-525-1509

   10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 02-589-1333

   11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-591-3092

 5. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์

  2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่

  3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย

  4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 พระครูนนทวรานุวัตร

  5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง

  6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

 6. กองวิชาการและแผนงาน

 7. กองสวัสดิการสังคม

 8. กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

 9. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

 11. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 12. แขวงท่าทราย

 13. แขวงสวนใหญ่

นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง คือ

 • สถานธนานุบาล 1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่

 • สถานธนานุบาล 2 ตำบลท่าทราย

เทศบาลนครนนทบุรี มีชุุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 93 ชุมชน

1        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ หมู่ที่ 2

2        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 1 หมู่ที่ 2,3

3        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 2,3

4        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมหลังวัดทินกรนิมิต หมู่ที่ 3

5        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยโยกย้าย หมู่ที่ 5

6        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดบางขวาง หมู่ที่ 4

7        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนแสงเทียน หมู่ที่ 5

8        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดนครอินทร์ หมู่ที่ 6

9        ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยบ่อนไก่-สามหลวง หมู่ที่ 7

10      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค หมู่ที่ 7-8

11      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยพร้อมใจ หมูที่ 8,9

12      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดพลับพลา-วัดเขมาฯ หมูที่ 8

13      ตำบลสวนใหญ่ ชุมชน หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1 หมูที่ 9

14      ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขน หมู่ที่ 1

15      ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ 2 ตำบลบางเขน หมู่ที่ 2

16      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยจาริพิบูลย์ หมู่ที่ 3

17      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดฝาง หมู่ที่ 3

18      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยสันติ หมู่ที่ 4-5

19      ตำบลบางเขน ชุมชนโพธิ์ทองล่าง หมู่ที่ 6-7

20      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดทางหลวง หมู่ที่ 6

21      ตำบลบางเขน ชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ หมู่ที่ 6

22      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยศิริชัยพัฒนา หมู่ที่ 6-7

23      ตำบลบางเขน ชุมชนวัดกำแพง หมู่ที่ 8

24      ตำบลบางเขน ชุมชนซอยทับทิม หมู่ที่ 8

25      ตำบลบางเขน ชุมชนหมู่บ้านริมสวน หมู่ที่ 8

26      ตำบลบางเขน ชุมชนใต้ทางด่วน-บางเขน หมู่ที่ 9

27      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 1 ซอย 1-15 หมู่ที่ 1

28      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 3 ซอย 17-39 หมู่ที่ 1

29      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 2 ตำบลตลาดขวัญ หมู่ที่ 2

30      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 1 หมู่ที่ 3

31      ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 2 หมู่ที่ 3

32      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 2 ซอย 2-24 หมู่ที่ 4

33      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 4 ซอย 24/1-46 หมู่ที่ 4

34      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนหมู่บ้านเรวดี หมู่ที่ 4

35      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนมิ่งขวัญ หมู่ที่ 5

36      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนขุนเลิศดำริห์การ หมู่ที่ 5

37      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนธนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6

38      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชน ช.รุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 6

39      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยคล้อยอุทิศ หมู่ที่ 8,10

40      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนวัดลานนาบุญ หมู่ที่ 9

41      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนพรหมนิมิตร หมู่ที่ 10

42      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยแสนสุข หมู่ที่ 10

43      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนภู่โสภา-เถลิงขวัญ หมู่ที่ 10

44      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10

45      ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยพิชยนันท์ หมู่ที่ 11

46      ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 1

47      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแคนอก หมู่ที่ 2

48      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่3 ตำบลบางกระสอ หมู่ที่ 3

49      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดน้อยนอก หมู่ที่ 4

50      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 5

51      ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยไพลิน – พัฒนา – สามไชย หมู่ที่ 7

52      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านตะวันนา หมู่ที่ 5

53      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลัง ร.พ.พระนั่งเกล้าฯ หมู่ที่ 6

54      ตำบลบางกระสอ ชุมชนแผ่นดินทอง หมู่ที่ 8

55      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดสมรโกฎิ หมู่ที่ 8

56      ตำบลบางกระสอ ชุมชนคลองบางซื่อ หมู่ที่ 8

57      ตำบลบางกระสอ ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าส์ หมู่ที่ 8

58      ตำบลบางกระสอ ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8 -14 ร่วมใจ หมู่ที่ 8

59      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านเกร็ดแก้ว 5 หมู่ที่ 8

60      ตำบลบางกระสอ ชุมชนไทยานนท์ ซอย16/1-2 หมู่ที่ 8

61      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลักทอง หมู่ที่ 1,8

62      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดบัวขวัญ หมู่ที่ 9

63      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลังองค์การโทรศัพท์ หมู่ที่ 9

64      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3 หมู่ที่ 9

65      ตำบลบางกระสอ ชุมชน ร.พ.ทรวงอก – สี่ไชยทอง หมู่ที่ 9

66      ตำบลบางกระสอ ชุมชนวารุณประภา หมู่ที่ 9

67      ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 3 หมู่ที่ 9

68      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ

69      ตำบลท่าทราย ชุมชนสรรพาวุธ

70      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง

71      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 ใต้

72      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 เหนือ

73      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 ใต้

74      ตำบลท่าทราย ชุมชนภัทรนิเวศน์

75      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน1

76      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 2

77      ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 2

78      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 1

79      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 2

80      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยเปรมฤทัย – ติวานนท์

81      ตำบลท่าทราย ชุมชนทรายทอง

82      ตำบลท่าทราย ชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าทราย

83      ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน

84      ตำบลท่าทราย ชุมชนวัดตำหนักใต้

85      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 1

86      ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 2

87      ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านดอน

88      ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยกาหลง

89      ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – พงษ์สวัสดิ์

90      ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์เหนือ

91      ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์ใต้

92      ตำบลท่าทราย ชุมชนติวานนท์พัฒนา

93      ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – รณสิทธิ์พิชัย

Element

Become a Member


Continue