สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 (วงเงิน 5,000 – 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการคลัง กองสวัสดิการ และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของสำนักการสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน

ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน 

ประจำเดือนตุลาคม 2661 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ของหน่วยงานสำนักการช่าง

Element

Become a Member


Continue