สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมที่ 18)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมที่ 17)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีฯ2561 โครงการจัดซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนเพิ่มเติมที่ 10)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนเพิ่มเติมที่ 4)

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนเพิ่มเติมที่ 14

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนเพิ่มเติมที่ 1 – 13

จ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) จำนวน 12 คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

จ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน,

จ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฏรมยสราญ และลานพระรูป ร.5 จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 61) สำนักการช่าง,

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62),

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และความสะอาดริมคลองปะปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62),

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

จ้างเหมาดูแลดูแลบำรุงสนามฟุตบอลศูนย์เยาวชน เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

จ้างเหมาบริการกับบริษํทเอกชนดูแลรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และ อาคารแขวงท่าทราย จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักปลัดเทศบาล

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61-ก.ย. 62)

จ้างเหมายริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง

จ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 -ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุข 2,4,5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย.62) สำนักการสาธารณสุข

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

จ้างเหมากำจัดมูลฝอยทั่วไป จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

จ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ

จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอา่ยุ เทศบาลนครนนทบุรี

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบัสโดยสาร ดีเซลแบบปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้มชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 110-45-0015) (สำนักการช่าง)

จัดซื้อตู้แบบรางเลื่อน ขนาด 4800x2136X2370 จำนวน 2 ตู้ พร้อมติดตั้ง (กองสารสนเทศภาษี)

จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน)

ซื้อวัสดุก่อสสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี

ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 13 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ

จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ใช้สำหรับตีเส้นเครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวพระราชทานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อให้นักกีฬาเรือพายฝึกซ้อม

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4,6

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (กองทะเบียนและบัตรฯ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน) จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

จ้างรถโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ค่าอาหารเสริม (นม)

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศุนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ปะวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางเก่า)

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ประจำปี 2561

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ จำนวน 4 โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ประจำปี 2561 (สธ.)

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระรูป ร.5

จ้างเหมาดูแลต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและซาฮกเกี้ยนซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 19 รายการ

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึงซอยเสนาสฤษดิ์เดช

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญเลิศ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมือง

โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิิงบริเวณสุเหร่าวัดปากน้ำ

โครงการขุดลอกคลองบางสร้อยทองช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองวัดบางสร้อยทอง

โครงการขุดลอกคลองบางธรณีช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองธรณี

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสามัคคี ช่วงแยกถนนประชาชื่น-คลองลำเสือตาย

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง

โครงการเก็บวัสดุ-อุปกรณ์และโรงซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกลบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาชื่นนนท์เลียบคลองส่วย

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนประชานิเวศน์ 3ซอย 37

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยดวงมณี

โครงการก่อสร้างพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 12 ถึงซอยงามวงศ์วาน 14

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเสนา ช่วงสถานีรถไฟฟ้าถึงหมู่บ้านภัทรินเฮ้าท์

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าซอยย่อยถนนพิบูลสงคราม

โครงการปรับปรุงอาคารองค์เทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ซอยประชานิเวศน์ 3)

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทางตามแนวรถไฟฟ้าจังหวัดนนทบุรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและท่อระบายน้ำถนนสามัคคี (ถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่นถึงซอยสามัคคี 46)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงซอยประชาราษฎร์ 8 ถึงซอยประชาราษฎร์ 12

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงชนิด 6 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกลีบบัวไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยกของชนิด 4 ล้อ แบนั่งขับ จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาสูง จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าติดตั้งไฟฟ้าแบบแขนพับ สำหรับทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร)

โครงการขุดลอกคลองบางซื่อน้อย ช่วงถนนติวานนท์ถึงนนทบุรี 1

โครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำคลองอู่ตะเภา (ข้างโรงแรมริชมอนด์)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขนบริเวณทางเดินเข้าวัดปากน้ำ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอกกรีตซอยวัดกำแพง (ซอยวัดฝาง)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชรท้ายซอยเรวดี 46 ถึง คลองบางแพรก

โครงการขุดลอกคลองส่วย ช่วงปากคลองบางตลาด ถึงสถานนีสูบน้ำคลองส่วย

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพง 16 ซอยแยก 4,5,6

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 15

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศรีเพชร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบแฟลตพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโครงไฟฟ้าสาธารณะซอยกรุงเทพนนท์ 2 (วัดโพธิ์ทองล่าง)

โครงการต่อเติมหลังอาคารซ่อมบำรุง

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สวนสาธารณะประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 9

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์)

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนประชาราฎร์

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางขวาง

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน)

จ้างเหมาดูแลต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

โครงการลดระดับสะพานข้ามคลองส่วย ถนนประชาชื่น 2

โครงการลอกท่อระบายน้ำประชานิเวศน์ 3 ซอย 25

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางแพรกช่วงถนนติวานนท์ถึงกระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตะนาวศรี ช่วงหลังกระทรวงสาธารณสุข ถึง ถนนพิบูลสงคราม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนเลียบทางด่วนงามวงศ์วาน

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำรางวัดบัวขวัญซอยสามัคคี 51

โครงการจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย (สำนักปลัดเทศบาลฯ)

โครงการจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนดูแลรักษา ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1-2 สำนักงานแขวงท่าทราย (สำนักปลัดเทศบาลฯ)

โครงการจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกัน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนเหนือ)

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปรับแต่งพื้นที่และภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

จ้างเหมาการจัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

Element

Become a Member


Continue