สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

โครงสร้างการบริหารงาน

po5

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะ
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ลูกเสือ ชุมนุม และกิจกรรมแนะแนว

อำนาจหน้าที่

จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 74/1056 ถนนติวานนท์  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0 – 2589 -8525  โทรสาร 0 – 2580-8395

ข้อมูลเว็บไซต์ของโรงเรียน

www.nw5.ac.th

Element

Become a Member


Continue