การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีนายประสิทธิพงษ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดและคำขวัญว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” อันเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและผลเสียของสิ่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากโฟมหรือพลาสติก ซึ่งกว่าจะย่อยสลายอาจต้องใช้ระยะเวลากว่า 100 ปี โดยจัดการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักหวงแหนและดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดได้นำเสนอแนวคิดและความสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้เป็นจำนวนมาก
สำหรับผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่
1.ระดับประถมศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีสันแห่งธรรมชาติ จากโรงเรียนวัดฝาง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ถุงนมเนรมิต จากโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องประดับชุดไทยจากฝาอลูมิเนียม จากโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ
2.ระดับมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมกระดาษหรรษา จากโรงเรียนวัดบางระโหง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม BIO CEment จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชุดรับแขกอเนกประสงค์ จากขอบกันกระแทกประตูรถยนต์ จากโรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
3.ระดับอุดมศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ กระเป๋าจากที่เปิดกระป๋องน้ำอัดลม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ตะกร้าแกนทิชชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Bag Bag Collection ทำจากป้ายไวนิล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุดเลดี้บ้านนา ผลิตจากกระสอบข้าว จากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุดสวยด้วยก๊อปแก็ป จากโรงเรียนโยธินบูรณะ 2รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดบุปผาราตรี ผลิตจากยางกันกระแทกประตูรถยนต์จากโรงเรียนวัดเซิงหวาย
2.ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุด Filling in the sea ผลิตจากจากสแลนกันความร้อน จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุดจัสมิน อิน อิสลาม ผลิตจาก จากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดทองอร่ามหนามมรกต ผลิตจากซองกาแฟ จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
3.ระดับอุดมศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุดอรุณเบิกฟ้า ผลิตจากไวนิล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ Shing Tire ชุด ผลิตจากยางรถยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดเทพีแห่งชาวเขา ผลิตจากผ้ากระสอบ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ