การประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ประชานิเวศน์ 3 ญัตติขออนุญาตใช้พื้นที่และขอรับความเห็นชอบรูปแบบการปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร เป็นต้น  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2