การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เบาหวานป้องกันได้”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เบาหวานป้องกันได้” โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 100 คน เพื่อต้องการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การป้องกันการเกิดโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน พร้อมทั้งบริการตรวจน้ำตาลในเลือด โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลกลาง ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้