กิจกรรมรับซื้อผักตบชวาและวัชพืชในคลอง

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรับซื้อผักตบชวาและวัชพืชในคลองเทศบาลนครนนทบุรี ตามโครงการจัดมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสร้างปัญหาในการใช้ประโยชน์จากน้ำ ปัญหาการสัญจรของประชาชน รวมถึงปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นนครนนทบุรี เมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ของทุกท้องถิ่นยากแก่การกำจัดให้หมดไป แต่หากเราอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชุมชน เชื่อว่าวิกฤติผักตบชวาในบ้านเราจะดีขึ้นและสำหรับโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นต่างๆ ที่จะนำเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยโรงสีไฟข้าวหงษ์ทอง จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมรับซื้อผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากผักตบชวา จาก นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มคนใช้น้ำบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม