กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกาย

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกาย เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วย สมาชิกกลุ่มออกกำลังกาย จากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 1,000 คน กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอรูปแบบการออกกำลังกายของแต่ละกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้ในครั้งนี้