ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ญัตติ ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี โดยไม่ต้องดำเนินการโดยวิธีประมูล ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุง เพื่อดำเนินการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2