ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2