พิธีมอบรางวัลโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใสและรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส รางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และมอบประกาศนียบัตรเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดให้มีการประกวดชุมชนคลองสวย น้ำใส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูสภาพน้ำในคูคลอง สำหรับโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ได้จัดการประกวดขึ้นเป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานศึกษา ส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ อีกด้วย
โดยผลการพิจารณาโครงการคลองสวย น้ำใส แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่
1) ประเภทคลองขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8-14 ร่วมใจ (ไม่มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลชนะเลิศ)
2) ประเภทคลองขนาดกลางเขื่อนปูนซีเมนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเรวดีโซน 2
3) ประเภทคลองขนาดกลางธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหมู่ 2 ตลาดขวัญ
4) ประเภทคลองขนาดใหญ่ปูนซีเมนต์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนเรวดีโซน 3                                                                                                         
5) ประเภทคลองขนาดใหญ่ธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดลานนาบุญ
และรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
2) โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 18 แห่ง และกลุ่มจิตอาสา 1 แห่ง