พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่ 3

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่ 3 โดยมีนายธนกฤต รัตนพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกังวาลย์ บัวจีบ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจการสถานธนานุบาล พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่ 3 (สนามบินน้ำ)
เทศบาลนครนนทบุรีได้มีการดำเนินกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) มาแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 1 (ตำบลสวนใหญ่) สถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 2 (ตำบลท่าทราย) ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้กิจการสถาธนานุบาลขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินโดยเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้ว ยังสามารถนำผลกำไรจากการดำเนินการส่วนหนึ่ง ไปใช้จ่ายในการบำรุงท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นับเป็นการคืนกำไรสู่ประชาชนโดยตรงอีกทางหนึ่ง