รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับประเทศ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมีนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็ก และมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยเด็กจะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดเก็บ และรวบรวมมือถือเก่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้บริจาคเป็นจำนวนถึง 960 เครื่อง จึงทำให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในครั้งนี้