โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น คุณภาพน้ำคลองภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือน ชุมชนและสถานประกอบการลงสู่คลองโดยไม่ผ่านการบำบัดที่ถูกต้อง รวมทั้งการเพิ่มของจำนวนประชากรที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ
เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดให้มี โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงเรียน และเยาวชน ในการเฝ้าระวังดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน 21 แห่ง เข้าร่วมโครงการ