โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การประปานครหลวง เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ฯลฯ โดยได้ดำเนินการในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานการประปานครหลวง ถนนประชาชื่น
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ
ในการนี้จังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์
สถานศึกษา ชุมชนและจิตอาสา ในการร่วมกันพัฒนาคลองบางเขน และคลองส่วย ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รองรับน้ำที่ถูกระบายมาจากหลายพื้นที่ อาทิ กรุงเทพ ปากเกร็ด และนนทบุรี ซึ่งในปัจจุบันสภาพภายในคลองบางส่วนยังมีตะกอนเลนทับถม มีผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ อยู่มาก รวมถึงซากต้นไม้ ขยะ เศษวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างรุกล้ำลำคลอง การก่อสร้างสะพานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้กีดขวางทางไหลของน้ำ ในส่วนของเทศบาลนครนนทบุรีได้ชักชวนจิตอาสา ชุมชนใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเก็บ ขน กวาด ตัด โยกย้าย หลังจากนั้นได้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่ามอง และได้ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลนครนนทบุรี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียง กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สถานศึกษา และจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้