โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรีเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องที่จะพัฒนาชุมชนและประชาชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นนั้น มีบทบาทสำคัญ และเป็นแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
ในการนี้มีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีภารกิจในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อันได้แก่
สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
การประปานครหลวง สาขานนทบุรี
ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ) นนทบุรี
ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.2 สาขานนทบุรี
ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.3 สาขางามวงศ์วาน (บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีม่วง)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีชมพู)