โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น” การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินงานที่สุจริตโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบรรยายในครั้งนี้ เทศบาลฯได้กราบนมัสการพระมหาสมปอง ตาลปุตโต มาแสดงพระธรรมเทศนา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนราชการ นักเรียนและผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร