โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี หัวข้อ เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการชุมชนที่ดูแลงานด้านสตรีและครอบครัว จาก 93 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสตรี ตลอดจนเครือข่ายและครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสตรีในชุมชนให้เข้มแข็ง มีกลไลและกระบวนการพัฒนาสตรี เกิดภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก โดยเฉพาะด้านการเขียนโครงการงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ถูกต้องและมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามระเบียบของทางราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในชุมชน โดยได้เชิญวิทยากรจากงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายในเรื่อง สถานการณ์สตรีในปัจจุบัน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรี และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม