โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 การอบรมในวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป