กิจกรรมการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ในหัวข้อ “สุขภาพดีที่…ศูนย์เยาวชนฯ”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการโดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ในหัวข้อ “สุขภาพดีที่…ศูนย์เยาวชนฯ” แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยมที่ดีในสังคม กิจกรรมต้นไม้สีเขียว และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงความสามารถทางด้านศิลปะการวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี และโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี