ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. …

LOGONON

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. …

—————————————

         ตามที่เทศบาลนครนนทบุรีมีความประสงค์จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. …. แต่เนื่องจากการตราเทศบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและประโยชน์สาธารณะทั้งในทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 
โดยดำเนินการ ดังนี้

                   1. เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ร่างเทศบัญญัติ

                   2. จัดเอกสารแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นไว้ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติฯ

                   3. รวบรวมแบบสอบถาม สรุปความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติฯ และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น

                   4. นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุง/แก้ไขร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลต่อไป                                                                          

ระยะเวลาและสถานที่

เทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดรับแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น โดยส่งมา ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561  สิ้นสุดในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 

>>>>>ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ….

>>>>>แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี ในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. … ของเทศบาลนครนนทบุรี

>>>>>ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

>>>>>คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

>>>>>คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

>>>>>คำร้องทั่วไป

 

 

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *