เทศบาลนครนนทบุรี รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. (วันและเวลาราชการ)

ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. (วันและเวลาราชการ)

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 และสำนักงานแขวงท่าทราย ชั้น 1

หลักฐานการลงทะเบียนผู้สูงอายุ     

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เกิดก่อน 1 ต.ค. 2502)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

* ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

**สิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 ———————————————————————————–

หลักฐานการลงทะเบียนคนพิการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

* ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ*

**คนพิการรายใหม่ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ทุกเดือน โดยลงทะเบียนเดือนปัจจุบัน จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนถัดไป

  ———————————————————————————

ผู้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 5 ตำบล ได้แก่  ต.สวนใหญ่ ต.ตำบลบางเขน ต.ตลาดขวัญ ต.ท่าทราย ต.บางกระสอ และมีสัญชาติไทย 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนนทบุรี  โทรศัพท์  0 2580 2272elderly people 63

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *