กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 8) ณ หมู่บ้านบุราศิริ ตำบลบางกระสอ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 8)

วันทีี่ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ หมู่บ้านบุราศิริ ตำบลบางกระสอ