กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี