กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1