งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต

งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2561

เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

ณ จังหวัดภูเก็ต