พิธีปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา  ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ