พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Teste) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Teste)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2