พิธีมอบโล่พ่อดีเด่นประจำชุมชน, และพ่อดีศรีเมืองนนท์ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2

4 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 – 14.00 นาฬิกา พิธีมอบโล่พ่อดีเด่นประจำชุมชน, พ่อดีศรีเมืองนนท์ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2