พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2