พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(พิธีเปิด 25 มิถุนายน 2561)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

25 – 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ) (พิธีเปิด 25 มิถุนายน 2561)