พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

2 – 3 มีนาคม 2562 โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (พิธีเปิด 2 มี.ค.62 เวลา 09.00 นาฬิกา)