อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2