อบรมชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1