อบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคประจำชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

อบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคประจำชุมชน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1