อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 4) ตำบลสวนใหญ่และตำบลบางกระสอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 

เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 4) ตำบลสวนใหญ่และตำบลบางกระสอ

17 – 18 พฤษภาคม 2561 08.30 – 16.30 นาฬิกา  ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดนครปฐม