อบรมเพื่อสร้างศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561

อบรมเพื่อสร้างศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ ประจำปี 2561

22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1