โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2