โครงการกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ