โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนและโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริในชุมชนและสถานศึกษา ณ ชุมชนสุเหร่าพระนั่งเกล้า

โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนและโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ในชุมชนและสถานศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา  

ณ  ชุมชนสุเหร่าพระนั่งเกล้า