โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา  ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นันทนาการ (แยกสนามบินน้ำ)