โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

19-21 พฤษภาคม 2561  ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยนาท