โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

26-28 พฤษภาคม 2561  ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยนาท