โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

1 – 3 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยนาท