โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยนาท