โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

21 – 23 มิถุนายน 2561  ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดชัยนาท